Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CHOQ

1.          Algemeen

 

 • Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van CHOQ en overeenkomsten, Huurovereenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen CHOQ en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is
  • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever, dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door CHOQ, tenzij deze door CHOQ uitdrukkelijk schriftelijk zijn
  • De Algemene Voorwaarden CHOQ zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
  • CHOQ is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op de Algemene Voorwaarden CHOQ aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden CHOQ zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt
  • De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die

 

1.2            Definities

 • In de Algemene Voorwaarden CHOQ worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en visa
 • Algemene Voorwaarden Derden:

Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

 • Afname overeenkomst:

Een aanbiedingsvorm van CHOQ waarbij een Bundel is afgesproken. Een Bundel bestaat uit de afgesproken aantallen per product per afgesproken periode. Een veel gebruikte naam voor afname overeenkomst is All-in overeenkomst.

 • Derden Producten:

Alle door CHOQ verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden.

 • Normale garantie:

Zoals nader omschreven in artikel 3.1.

 • Bundel:

De Bundel is het geheel van geleverd apparatuur en tools, met daaraan gekoppeld de af te nemen hoeveelheid Product binnen de overeengekomen periode

 • Huurder:

Een ieder die Producten huurt van CHOQ.

 • Huurovereenkomst:

Overeenkomst voor huur en onderhoud van Producten door CHOQ met Bruiklener.

 • Onderhoud:
 • Het onderhouden en reinigen van een machine op basis van verbruik, verstreken periode of
 • Opdrachtgever:

Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.

 • Producten:

Alle door CHOQ verstrekte CHOQ Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • CHOQ:

CHOQ is een handelsnaam van Cramer Aquisitie B.V.  en diens rechtsopvolgers, dan wel een aan Cramer Aquisitie B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden CHOQ van toepassing heeft verklaard.

 

1.3            Overeenkomsten

 • Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door CHOQ wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan CHOQ, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan CHOQ de inhoud van de Algemene Voorwaarden
 • Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te
 • CHOQ heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van CHOQ op Opdrachtgever direct en volledig
 • Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de

 

1.4            Montage/Plaatsing

 • Alle opdrachten worden door CHOQ uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan CHOQ kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of
 • Opdrachtgever zal CHOQ alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van montage of plaatsing van de door CHOQ geleverde Producten bij de prijs inbegrepen
 • Opdrachtgever zal ervoor zorg blijven dragen, dat de Producten zonder beschadiging van het gebouw kunnen worden weggenomen en derhalve roerend

 

1.5            Voorbehoud

 • CHOQ verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen CHOQ en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door CHOQ opgestelde overeenkomst is ontvangen door CHOQ en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien CHOQ met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt CHOQ zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn

 

1.6            Gebruik

 • Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Product na plaatsing te verwijderen, tenzij met voorkennis en na schriftelijke toestemming van CHOQ. Indien het Product op verzoek van Opdrachtgever door CHOQ wordt verhuisd of verplaatst, zal CHOQ de hiermee gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Product te gebruiken voor andere warme dranken of andere aan koffie, thee of chocolade gerelateerde producten dan afkomstig van CHOQ.
 • Opdrachtgever is verplicht om, indien hij een gebrek constateert aan het Product of aan andere door CHOQ geleverde zaken, de gebruiker hiervan onmiddellijk, doch in ieder geval binnen twee werkdagen, op de hoogte te stellen.

 

1.7            Aansprakelijkheid

 • De totale aansprakelijkheid van CHOQ, zal beperkt blijven tot voldoening van zijn
 • CHOQ staat slechts dan in voor het juist functioneren van het Product, indien het Product oordeelkundig wordt gebruikt voor het doel, waarvoor het is vervaardig en het Product in goede staat wordt
 • Gebreken, veroorzaakt door abnormale kwaliteiten van door CHOQ geleverde producten worden vergoed, tenminste voor zover dit niet of nauwelijks aangebroken hoeveelheden betreft, terwijl de vergoeding enkel beperkt is tot leverantie van de juiste soort of kwaliteit. Reclames dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden binnen 5 dagen na aflevering, na welke termijn geen klacht meer in behandeling kan worden genomen, doch in het geval van niet direct bij een zorgvuldige controle waarneembare gebreken, zal tot 5 dagen na datum ter controle schriftelijk gereclameerd kunnen worden. Gebreken ontstaan door natuurlijk bederf en/of onoordeelkundige behandeling komen nimmer voor vergoeding in
 • De totale aansprakelijkheid van CHOQ voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
 • Aansprakelijkheid van CHOQ voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk
 • Buiten het in artikel 1.7.4 en genoemde geval rust op CHOQ geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
 • De aansprakelijkheid van CHOQ ontstaat slechts indien Opdrachtgever CHOQ, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en CHOQ ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CHOQ in staat is adequaat te
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade CHOQ daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt

 

1.8            Niet-toerekenbare Tekortkoming

 • Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van CHOQ liggen en bedrijfsrisico’s van CHOQ, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van CHOQ, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of
 • Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan CHOQ de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
 • CHOQ behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die CHOQ voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had
 • Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de

 

1.9            Nietigheid

 • Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht
 • Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, zodat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand

2.          DERDEN PRODUCTEN

 

 • Derden Producten
  • CHOQ is gerechtigd Derden Producten te verstrekken, dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. CHOQ is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
  • Indien CHOQ Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden CHOQ tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst
  • CHOQ levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden

 

2.2            Algemene Voorwaarden Derden

 • Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden CHOQ van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij CHOQ, uitsluitend op verzoek worden De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals CHOQ deze heeft ontvangen.
 • De Algemene Voorwaarden CHOQ treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden CHOQ en de Algemene Voorwaarden Derden, kan CHOQ de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren, dan wel van toepassing

 

3.          NORMALE GARANTIE

 

 • Normale garantie
  • Gedurende de gehele huurperiode is er volledige garantie op de Producten. CHOQ zal er naar streven gebreken naar haar eigen inzicht te herstellen. CHOQ is gerechtigd op zijn kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen.
  • In geval de apparatuur en/of tools niet ter plaatse gerepareerd kan worden, zal er binnen 48 uur een nieuwe machine en/of tools worden afgeleverd. Dit geldt alleen voor klanten die de apparatuur en/of tools uitsluitend gebruiken voor het gebruik met de door CHOQ geleverde producten.
  • CHOQ is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien dit gebreken zijn als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan CHOQ te wijten
  • De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 2. De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel
  • Buiten de garantie valt ieder gebrek dat optreedt na, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van, het niet in acht nemen van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale

 

4.          HUUR

 

 • Huurovereenkomst
  • De Huurovereenkomst gaat in op de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum en loopt na het in de overeenkomst vermelde aantal maanden af. Huurovereenkomsten zijn niet overdraagbaar aan
  • Vermelde Huurperiode wordt volgens deze overeenkomst geacht te worden verlengd met een periode gelijk aan de Huurperiode, tenzij een der partijen ten minste drie maanden voor afloop van de Huurperiode de wederpartij schriftelijk (per aangetekende post) te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.
  • Onder huur van Producten door Opdrachtgever is niet
  • Bij verlenging wordt de Huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden voortgezet

 

 • Indien Huurder, na daartoe eerst de instemming van CHOQ te hebben ontvangen, de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen voor afloop van de geldende Huurperiode om wat voor reden dan ook, is Huurder verplicht tot doorbetaling van de overeengekomen Huursom tot het einde van de geldende Huurperiode. CHOQ heeft het recht de door Huurder betaalde (waar)borgsom hiermee te verrekenen. Huurder zal het recht hebben op restitutie van delen van de door Huurder aan CHOQ betaalde (waar)borgsom verminderd met de resterendeHuursom.
 • Indien in de Huurovereenkomst tussen partijen meer personen als Huurder worden genoemd en/of als zodanig de overeenkomst hebben getekend, zijn dezen elk hoofdelijk voor het geheel tegenover CHOQ aansprakelijk voor alle verplichtingen van Huurder, voortvloeiende uit deze
 • Gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst zal de Huurder de bevoorrading van het gehuurde Product uitsluitend door CHOQ of een door CHOQ aangewezen onderneming laten
 • Aan het einde van de Huurperiode dient Huurder het Product in dezelfde staat waarin hij het heeft ontvangen, zulks rekening houdend met de normale slijtage, ter beschikking van CHOQ te

 

5.          AFNAME OVEREENKOMST

 

 • Afname overeenkomst
  • Het afnemen van een Bundel houdt in dat Huurder gedurende de looptijd van de overeenkomst het minimum aantal producten bestelt bij CHOQ overeenkomstig de in de afname overeenkomst vastgelegde Bundel, ongeacht het feitelijk gebruik dat van die afname overeenkomst is
  • Huurder is voor de afgenomen aantallen van producten op een afname overeenkomst die buiten de Bundel vallen, de prijs per product volgens het dan geldende prijsoverzicht verschuldigd.
  • Huurder is de vergoedingen voor de afgesloten afname overeenkomst verschuldigd, ongeacht of Huurder de afname overeenkomst en/of Bundels en/of producten feitelijk heeft verbruikt/gebruikt.
  • Indien een afname overeenkomst eindigt, eindigt ook een aan die afname overeenkomst verbonden Bundel. Voor zover op de datum van beëindiging de duur van deze afname overeenkomst nog niet is verstreken, zal CHOQ aan Huurder een afkoopsom in rekening brengen.
  • Indien de Huurder, in strijd met de Afname Overeenkomst, de apparatuur en tools en tools gebruikt voor producten die niet bij CHOQ gekocht zijn, ontvangt de Huurder hiervan een schriftelijke
  • Als na deze melding de bij een volgend bezoek hetzelfde blijkt, is de Opdrachtgever per direct extra een vergoeding gelijk aan de jaarlijkse vergoeding voor het gebruiksrecht, service en onderhoud verschuldigd, bovenop hetgeen reeds betaald ia aan geleverd Product. Dit bedrag wordt per direct via een factuur in rekening gebracht.

 

5.2            Verplichtingen Bruiklener

 • Huurder is verplicht om:
 • het Product in kwestie daar te laten staan waar het door CHOQ bij Huurder is
 • het Product op een nette en zorgvuldige wijze te gebruiken, c.q. door zijn personeel te doen
 • geen enkele verandering aan het Product aan te brengen of te doen aanbrengen en geen enkele reparatie daaraan te verrichten of te doen verrichten zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van CHOQ. Huurder dient deze toestemming aan te
 • CHOQ of namens CHOQ optredende personen op elk redelijk tijdstip toegang tot het Product te verlenen, zowel voor inspectie van het Product als voor het eventueel weghalen
 • CHOQ onmiddellijk ervan in kennis te stellen indien het Product beschadigd of verloren is geraakt, door welke oorzaak
 • in geval van beslaglegging op goederen en/of vermogensrechten die Huurder onder zich heeft, in geval van een aanvrage tot surseance van betaling door Huurder en in geval van een aanvraag van Huurders faillissement, CHOQ daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en bij een dergelijk gebeuren, de beslagleggende deurwaarder c.q. de bewindsvoerder of curator terstond op de hoogte te stellen van het bestaan en de inhoud van deze
 • Indien Huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in Artikel 5.2.1 van deze voorwaarden, verbeurt Huurder voor elke dag dat hij in gebreke blijft een onmiddellijk opeisbaar bedrag van € 50,- (Vijftig Euro)

 

6.          Topasselijk recht en geschillen

 

 • Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
  • Op alle door CHOQ met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.